Tulevaisuustutkimuksesta hyötyä yrityksille

 

Tulevaisuustieto on kiinnostavaa, koska se auttaa ohjaamaan yrityksen toimintaa. Jos tulevaisuus voitaisiin ennakoida varmasti, olisi yritysten helppoa mennä eteenpäin automaattiohjauksella. Tulevaisuuteen ei valitettavasti voida kuitenkaan nähdä suoraan, mutta analysoimalla muutossignaaleja saadaan esille näkymiä, joita yritykset voivat hyödyntää strategiatyöskentelyn tukena. Megatrendit ja trendit, kuten ekologinen kestävyys, vaikuttavat yrityksiin ja toimijoihin kaikilla toimialoilla. Jos esimerkiksi matkanjärjestäjä ymmärtää syvällisemmin, mihin suuntaan matkailuala on kehittymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana, omaa hän siten arvokasta etua kilpailussa muihin nähden. Tulevaisuustieto ja -ymmärrys avaavat liiketoimintamahdollisuuksia. Kun toimii itse suunnannäyttäjänä, on mahdollisuudet kasvuun otolliset.

Tulevaisuuden ennakoinnin ulottuvuudet

Jotta tulevaisuutta voidaan luodata, tulee kerätä erilaista lähdeaineistoa eli tulevaisuustodisteita työskentelyn pohjaksi. Lähdeaineisto on usein miten hyvin vaihtelevaa ja koskee monia eri aspekteja yhteiskunnassa. Aineistona voi olla tutkimuksia, tilastoja, asiantuntijapuheenvuoroja, uutisia, blogikirjoituksia jne. Jokainen signaali, joka liittyy ja indikoi tulevasta voi potentiaalisesti vaikuttaa muihin signaaleihin. Kun tulevaisuutta lähdetään luotaamaan, oleellista on saada kattava yleiskuva signaalikentästä. Osa signaaleista on heikkoja eli ne eivät vaikuta merkittäviltä, mutta voivat sitä olla, jos olosuhteet ovat suotuisat muutokselle. Heikkojen signaalien havaitseminen voi olla vaikeaa, koska ne ovat vasta orastavia ja poikkeavat totutusta.

Vahvat signaalit ovat sellaisia, joiden ”tulevaisuus tiedetään” suurella todennäköisyydellä. Ajatellaan esimerkiksi yritystä, jolla on ollut verkkokauppa pystyssä jo vuosikymmenen ajan. Jos tulevaisuussignaalit (esim. asiantuntijalausunnot ja tilastot) osoittavat, että 95% suomalaisista tekee 75% ostoksistansa mobiilisti vuoteen 2025 mennessä, on ilmeistä, että kyseisen yrityksen tulisi varmistaa, että oma verkkokauppa on mobiiliystävällinen.

Ajatellaan, että olet vaatetusalan ammattilainen ja olet huomannut uuden tyylisuuntauksen ilmestymisen some-kanavissa. Ilmiö on marginaalinen mutta olemassa, ja tulevaisuudessa siitä voi ehkä kehkeytyä iso trendi. Pitäisikö sinun luottaa merkkisignaaleihin ja lähteä tekemään bisnestä niiden perusteella? Olla suunnannäyttäjä? Uskaltaisitko sijoittaa yrityksesi voimavaroja uuteen hankkeeseen heikkojen signaalien perusteella?

Heikkoja ja vahvoja signaaleja analysoimalla pyritään ymmärtämään tulevaisuutta ja tulevaisuuskuvan merkitystä omalle yritykselle. Mitä enemmän signaalit puhuvat muutoksen puolesta, sitä tarkemmin yrityksen kannattaa pohtia omia strategiapainotuksiaan. Kyse on osaltaan riskienhallinnasta. Tulevaisuusnäkymien jalostamista varten on olemassa useita erilaisia työkaluja. Tulevaisuustieto auttaa yritystä näkemään kehittämiskohtia ja mahdollisia kehityssuuntia: Mitä näyttäisi tapahtuvan? Mitä todella tapahtuu? Mitä voisi tapahtua?

Tulevaisuuden työkalut yritysten apuna

·      Lotus-kukka (muutossignaalin vaikutukset kartoitetaan)

·      Tulevaisuuspyörä (miten osatekijät vaikuttavat toisiinsa)

·      Pestel (kuinka muutossignaali vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueilla)

·      Skenaariomallit (tulevaisuuspolkujen hahmottaminen)

 

”Lotus-kukka” on työkalu, jossa ”kukan” keskelle sijoitetaan muutossignaali.  Kukan terälehdet ovat signaalista kumpuavia ideoita. Lotus-kukan avulla jäsennetään muutostekijöitä sekä hahmotetaan asioiden välisiä yhteyksiä, haasteita ja ratkaisuja. Terälehdelle asetetut ideat voidaan tuoda halutessa kukan keskelle lähempään tarkasteluun, jolloin idea tulee jatkojalostetuksi. Lotus-kukka on yksi innovoinnin aputyökalu, joka sopii hyvin työpajatyöskentelyyn.

Tulevaisuuspyörä-työkalun avulla voidaan hahmottaa tarkasteltavan ilmiön seurauksia ja vaikutuksia. Muutossignaali sijoitetaan pyörän keskelle ja suorat vaikutukset sijoitetaan seuraavalle tasolle. Näiden seurausten aiheuttamat seuraukset laitetaan puolestaan seuraavalle tasolle. Kokonaisuus luo kuvan voimakkaista muutoksista ja niihin liittyvistä sivujuonteista, jotka voivat vaikuttaa asioihin, erityisesti jos niiden voimakkuus kasvaa.

Pestel on malli, jota käytetään muutosilmiöiden kartoittamiseen toimintaympäristöstä. Siinä huomioidaan poliittiset (political), ekonomiset (economic), sosiaaliset (social), teknologiset (technology), ekologiset (ecology) aspektit sekä lait ja säädökset (law).  Kun yritys tarkastelee pestel-teemoja, saa se kokonaiskäsityksen siitä, kuinka trendi vaikuttaa ja voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskunnassa. Edellä mainittujen teemojen lisäksi yritys voi ottaa mukaan tarkasteluun omaan toimialaan liittyviä muutosvoimia, kuten kuluttajakäyttäytymisen ja kilpailijat.

 

Pestel-mallin pohjalta yritys voi lähteä jalostamaan tulevaisuuspolkuja käyttämällä apuna taulukkoa. Tässä työskentelyssä tarkastellaan erilaisia muuttujia eri skenaarioissa, joiden pohjalta rakentuu erilaisia polkuja, jotka indikoivat esim. vahvasti positiivista ja negatiivista tulevaisuusnäkymää. Skenaario sisältää: nykytilan kuvauksen, tulevaisuuden tilojen kuvaukset, kuvauksen siitä, kuinka tulevaisuuden tilat kehittyvät nykytilasta. Skenaariomalli voidaan tarinallistaa.

 

Miksi yrityksen tulisi kiikaroida kaukaiseen tulevaisuuteen, jos tulevaisuutta ei voida 100% ennustaa? Strategisessa ennakoinnissa kerätään olemassa oleva tieto yhteen, minkä pohjalta tehdään analyysi kokonaiskuvan saamiseksi. Yritys voi tulevaisuustyöskentelyn avulla hahmottaa liiketoimintansa nykytilaa sekä niitä vaaroja ja mahdollisuuksia, joita tulevaisuuden markkinoilla on. Tulevaisuustyöskentely ei ole tulevaisuuden julistamista, vaan ennakointia, näkemistä ja varautumista huomisen haasteisiin. Jos yrityksesi on rohkea ja ymmärtää signaalien arvon, voit saada yrityksesi tuloksen kasvuun.

Markus Kartano

LAMKin opiskelija harjoittelussa Oakhillissä