Oakhill kuvituskuva työskentelytilanteesta

Tutustu töihimme.

Liikuntakeskus Pajulahti – vastuullisuus- ja viestintäohjelma

”Tiedostimme ennen projektia, että meillä on merkittävä rooli mm. sosiaalisen vastuun kantamisessa. Vuosittain meillä vierailee noin 200 000 ihmistä. Mutta olemme myös tehneet merkittäviä investointeja alueen ekologisuuteen. Halusimme sanoittaa nämä teot ja ymmärtää niiden merkitys.”
– Mira Puhlin, vapaa-aika- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, Pajulahti

Lähtötilanne

Vastuullisuus ja kestävyyteen investoiminen on kasvavassa määrin osa yritysten toimintaa, mikä ei kuitenkaan aina välity onnistuneesti sisäisille eikä ulkoisille sidosryhmille. Vastuullisuusohjelma muodostaa yrityksen vastuullisuustoimista kattavan ja jäsennellyn kokonaisuuden luoden suuntaviivat toiminnan kehittämiselle. Selkeän vastuullisuusohjelman avulla vastuullisuutta voidaan myös hyödyntää osana yrityksen viestintää ja markkinointia. Loimme yhdessä tytäryhtiömme Think Further Oy:n kanssa Pajulahdelle vastuullisuus- ja viestintäohjelman.

Vastuullisuus ja kestävä ajattelu olivat mukana Pajulahden toiminnassa jo projektin alussa. Yritys käyttää esimerkiksi toiminnassaan täysin fossiilivapaata energiaa ja tukee toiminnallaan paikallisia tuottajia. Vastuullisuusteot eivät kuitenkaan välittyneet ulospäin, sillä niistä ei viestitty tehokkaasti osana toimintaa.

Ilman tarkkaa kuvausta yrityksen vastuullisuudesta tai vastuullisuuden tasosta, yrityksen omalla henkilöstölläkään ei ollut tarkkaa käsitystä yrityksen vastuullisuuden roolista osana yrityksen toimintaa. Toimien kokoaminen yhdeksi, jäsennellyksi kokonaisuudeksi parantaa ymmärrystä vastuullisuudesta myös sisäisesti.

Projektin tavoitteena oli saada vastuullisuudesta osa yrityksen strategiaa ja jalkauttaa strategia niin, että yrityksen henkilöstö ymmärtäisi vastuullisuuden osana jokapäiväisiä tekoja ja toimintaa. Toisena keskeisenä tavoitteena oli saada vastuullisuustekoja hyödynnettyä myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tukena aseman vahvistamisessa markkinoiden palauduttua koronapandemian aiheuttamista haitoista.

Ratkaisu

Työskentely aloitettiin kartoittamalla Pajulahden tärkeimmät sidosryhmät ja näiden tarpeet sekä odotukset koskien vastuullisuutta yrityksen toiminnassa. Tärkeimmiksi nostetuille asiakkaille – opiskelijat, liikunnalliset perheet, lajiliitot, seurat ja para-urheilijat sekä yritykset ja yhteisöt – toteutettiin puhelinhaastattelu (Q2-Q3/2021), jonka tavoitteena oli kerätä kattava ja realistinen kuvaus yrityksestä ja vastuullisuuden merkityksestä sidosryhmien silmin.

Esille nousi esimerkiksi rehellinen havainto siitä, ettei vastuullisuus ole tärkein päätöksentekoon vaikuttava tekijä yrityksen asiakkailla. Sijainti ja palveluiden tarjonta ovat olennaisempia. Toisaalta vastuullisuutta ei ole myöskään hyödynnetty viestinnässä tarpeeksi tehokkaasti, jotta potentiaalisilla asiakkailla olisi kattavaa tietoa Pajulahden vastuullisuudesta käytettäväksi päätöksenteon välineenä. Vastauksia jäsenneltiin jakamalla niitä odotuksiin kohdistuen taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Yritys kokee erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden harjoittamisen merkitykselliseksi osaksi toimintaansa, minkä takia sillä oli myös tärkeä rooli vastuullisuusohjelman työstämisessä.

Haastatteluiden ja sidosryhmäanalyysin pohjalta työskentelyä jatkettiin työpajoissa yrityksen avainhenkilöstön kanssa, joiden tavoitteena oli tarkastella vastuullisuustekojen ja –toiminnan nykytilaa yrityksen sisällä ja tunnistaa sen perusteella vastuullisuuden painopisteitä sekä asettaa tavoitteita vastuullisuuden kehittämiselle. Ensimmäisen työpajan aikana tarkasteltiin keskeisten sidosryhmien odotuksia, markkinoihin vaikuttavia trendejä, liiketoimintamahdollisuuksia kuin oman toiminnan keskeisimpiä vaikutuksia niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisestikin.

Ensimmäisen työpajan tuloksena vastuullisuuden painopisteiksi nousivat asiakaskokemus, yhdenvertaisuus ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Toisen työpajan tarkoituksena oli kirkastaa näitä painopisteitä ja muotoilla ne liiketoimintastrategiaan sopiviksi. Lisäksi tarkasteltiin jo tehtyjä vastuullisuustoimenpiteitä ja määritettiin tulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä. Keskeinen teema työpajan aikana oli löytää vastaus kysymykseen: miten vastuullisuustoiminta saataisiin aidosti osaksi yrityksen arkea ja toimintaa?

Toisen työpajan tuloksena asetettiin Pajulahden vastuullisuustoiminnalle neljä painopistettä:

Työpajojen pohjalta Think Furtherin ammattilaiset työstivät Pajulahdelle vastuullisuusohjelman, joka palvelee tavoitteiltaan sekä yrityksen strategiaa että sidosryhmien tarpeita ja odotuksia yrityksen toiminnalle. Vastuullisuusohjelmassa korostuivat esimerkiksi paikallisten toimijoiden tukeminen, ympäristötoimet sekä henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen, joiden mukainen kehitys tukee Pajulahden visiota. Jokaiselle vastuullisuuden osa-alueelle asetettiin tavoite, jonka seuraamiselle on määritelty selkeä mittaristo.

 

Meille oli tärkeätä, että vastuullisuusohjelman koostamiseen sitoutuu koko työyhteisö. Siksi erityisesti arvostan projektin osallistavaa suunnittelumallia, jossa meidän johtotiimi pääsi ja joutui osallistumaan aktiivisesti työpajatyöskentelyn kautta projektin toteuttamiseen ja lopputulokseen.” 

Mira Puhlin, vapaa-aika- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, Pajulahti

Viestintäsuunnitelma

Vastuullisuusohjelman jälkeen Oakhill toteutti Pajulahdelle viestintäsuunnitelman, jonka avulla yrityksen on mahdollista tehostaa vastuullisuusviestintäänsä ja käyttää sitä esimerkiksi myyntiä tukevana työkaluna. Osana viestintäsuunnitelman rakentamista kartoitettiin esimerkiksi yrityksen kilpailijoiden vastuullisuusviestinnän tasoa sekä ajankohtaisia teemoja osana viestintää. Pajulahden viestintäsuunnitelmaan asetettiin selkeät toimenpide-ehdotukset, joiden avulla vastuullisuus onnistuu nousemaan näkyvämmäksi osaksi toimintaa, tuottaen näin yritykselle kilpailuetua ja arvoa kuluttajien silmissä. Tärkeän osan viestintäsuunnitelmaa muodostavat esimerkiksi viestinnän säännöllisyys, verkkosivujen hyödyntäminen sekä johdon ja henkilöstön rooli osana vastuullisuusviestintää. Viestintäsuunnitelmaan koottiin mukaan myös toimenpiteet, joilla viestintää voidaan kehittää myös tulevaisuudessa.

Käytetyt menetelmät ja työkalut

Palvelu: Vastuullisuusohjelma -tuote (Think Further)
Työkalut ja menetelmät:

  • Sitra Megatrendikortit markkinan murroksen tunnistamisessa
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä GRI-yritysvastuun raportoinnin standardi toimivat yritysvastuun painopisteiden tunnistamisessa tukena
  • Google Jamboard -valkotaulutyökalu yksilöiden ja ryhmien ideoiden ja ajattelun visualisointiin ja jäsentelyyn.
  • MS Teams -videoyhteys vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.
  • MF Forms -sidosryhmien haastattelun toteutukseen ja vastausten analysointiin.

Lopputulos

Vastuullisuus- ja viestintäohjelma koostettiin esitysmuotoon niin, että se olisi helposti jaettavissa ja käytettävissä työkaluna yrityksen viestintää, markkinointia sekä myyntiä varten.

Think Further ja Pajulahti jatkavat yhä yhteistyötä yrityksen vastuullisuustoiminnan kehittämiseksi.

Pajulahden vastuullisuusohjelman teemat

Pajulahden vastuullisuusohjelma